K-TRAP (STEAM TRAP)
TS-S/F Bellows Steam Trap
스팀의 누출 없이 응축수를 즉시 배출하는 구조로 스팀품질이 향상되고 기존 제품보다 월등히 에너지를 절약하는 제품이다. 트랩 몸체에 표시되어 있는 화살표 (유체진행) 방향에 따라 수직 (동파방지용) 혹은 수평으로 설치한다.
TS-F15/20A
TS-S15/20A
TS-S50A
Certificate of Patent
Product Code
Exploded View
Dimension [mm]
TS-S15A/S20A Bellows Steam Trap
TS-F15A/F20A Bellows Steam Trap
Size A B C D E F G
S15/20A 68 40 98 36 N/A NPT 48
F15/20A 68 40 98 36 170 N/A 48
Condensate Discharge Graph
Dimension [mm]
TS-S25A Bellows Steam Trap
TS-F25A Bellows Steam Trap
Size A B C D E F G
S25A 62 46 98 42 N/A NPT 48
F25A 62 46 98 42 210 N/A 48
Condensate Discharge Graph
Dimension [mm]
TS-S32A/S40A Bellows Steam Trap
TS-F32A/F40A Bellows Steam Trap
Size A B C D E F G
S32/40A 72 54 110 61 N/A NPT 61
F32/40A 72 54 110 61 240 N/A 61
Condensate Discharge Graph
Dimension [mm]
TS-S50A Bellows Steam Trap
TS-F50A Bellows Steam Trap
Size A B C D E F G
S50A 123 77 180 80 N/A NPT 74
F50A 123 77 180 80 270 N/A 74
Condensate Discharge Graph
Product List
Model Operating Pressure (bar) Operating Temperature (°C) Connection Type & Size Material
S50A 2/304 0.3 ~ 2.0 Up to 105 Size : 15A ~ 50A Connection : NPT & Flange Rating : #150 ~ #600 304 S.S 316 S.S WCB if required
3/304 2.1 ~ 3.0 Up to 112
4.5/304 3.1 ~ 4.5 Up to 121
7/304 4.6 ~ 7.0 Up to 135
10/304 7.1 ~ 10.0 Up to 146
14/304 10.1 ~ 14.0 Up to 158
20/304 14.1 ~ 20.0 Up to 170
25/304 20.1 ~ 25.0 Up to 180
30/304 25.1 ~ 30.0 Up to 188
40/304 30.1 ~ 40.0 Up to 202
50/304 40.1 ~ 50.0 Up to 212
TS-F[S/P]1 5~50A As per required up to 152 bar, Up to 559°C Connection : SW & Pipe Plan End